KPSS Tarih Ders Notları

KPSS Tarih Kurtuluş Savaşı Devrimler Ders Notları kısa özet bilgiler

kpss-tarih-konu-ozetleri

Atatürk ilkeleri ile bütünleyici ilkelerin ilişkisi
Atatürk ilkeleri ile bütünleyici ilkelerin ilişkisi

TARİH ÖNEMLİ HATIRLATMALAR:
Türk milli mücadelesinin haklılığı ilk kez Amiral Bristol Raporu ile belirtilmiştir.
I. Dünya Savaşı sırasında yapılan paylaşım antlaşmalarına katılıp ancak Paris Barış Konferansına katılmayarak          bu     haklarından vazgeçen devlet Rusya’dır.
I. Dünya Savaşı sırasında yapılan paylaşım antlaşmalarına katılmayan ülke Yunanistan’dır. (Katılan ülkeler: İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya)
Zararlı cemiyetlerden İngiliz Muhipler Cemiyeti ve Wilson Prensipleri Cemiyeti manda ve himaye yanlısıdır.
Bizans İmparatorluğu’nu tekrar canlandırmayı amaçlaya en güçlü cemiyet Mavri Mira’dır.
Rum cemiyetlerinin bağlı oldukları merkez patrikhanedir.
Havza genelgesi ile Mondros’a karşı ilk defa açık bir tavır sergilenmiştir.
Havza genelgesinden sonra Mustafa Kemal İstanbul’a geri çağırılır.
Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
Milli irade kavramı ilk kez Amasya Genelgesinde dile getirilmiştir.
Amasya Genelgesinde temel amaç olarak Milli bağımsızlık belirtilmiştir.
Amasya Genelgesindeki Ulusal egemenlik ilkesinden huzur olanlar Rauf Bey ve Refet Bey’dir.
Amasya Genelgesi, milleti harekete geçiren ve politik hedefleri gösteren bir ilkedir.
M. Kemal’in asker kişiliğinin yanında siyasi yeteneğinin ortaya çıktığı ilk olay Amasya Genelgesidir.
Erzurum Kongresi öncesi M. Kemal ordudaki görevinden istifa eder. Başkomutanlık Kanunu çıkıncaya kadar sivil kalacaktır.
M. Kemal ve Rauf Bey İki üyenin istifa etmesi sonucu Erzurum Kongresinde cemiyet üyesi yapılmışlardır.
İlk defa bir hükümetin kurulması fikri Erzurum Kongresinde ortaya atılmıştır.
Erzurum ve Sivas kongreleri Osmanlı Cemiyet yasasına göre toplanmıştır.
1856 Islahat Fermanı’nın başlattığı azınlıklara bazı ayrıcalıkların verilmesi süreci Erzurum Kongresinde sona ermiştir.
Ali Galip olayı Sivas kongresinin toplanması ile ilgilidir. (Ali Galip İstanbul Hükümetinin emriyle Sivas Kongresini önlemeye çalışmıştır.
Manda ve himaye Erzurum ve Sivas Kongrelerinde reddedilmiştir.
Sivas Kongresinde, Anadolu ve Rumeli’de faaliyet gösteren bütün milli cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirildi
Temsil heyeti ilk defa Erzurum kongresinde oluşturuldu. Sivas Kongresinde de üye sayısı arttırıldı.
Temsil heyetinin ilk başarısı baskı yaparak Damat Ferit Hükümeti’ni istifa ettirmiş olmasıdır.
M. Kemal, Amasya Görüşmeleri sonrasında yapılan seçimlerde Erzurum’dan mebus seçilmiştir.
Son kongre Pozantı Kongresidir. (8 Ekim 1920)
Misak-ı Milliyi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi Kabul etmiştir.
Kapitülasyonların kaldırılması Misak-Milli kararlarında yer almıştır.
Kapitülasyonlar, Osmanlı Devletinde karayolu ulaşımının gelişmesine olumsuz yönde etkide bulunmuştur.
.Milli mücadelenin hazırlık döneminin tarihi 19 Mayıs 1919–23 Nisan 1920’dir.
M. Kemal’e Gazilik ve Mareşallik unvanı, Sakarya Savaşı sonrasında verildi.
Milli egemenlik=Cumhuriyetçilik+Halkçılık
“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü en çok laiklik ilkesi ile ilişkilidir.
Terakkiperver fırkası laiklik ilkesini kötüye kullanarak Şeyh Sait Ayaklanmasına ortam hazırlamıştır.
I. beş yıllık kalkınma planı 1934’te uygulanmıştır. Devletçilik ilkesi ile ilişkilidir.
Türkiye’de devletçilik ilkesi, dünya ekonomik bunalımının çıktığı 1929’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştır.
Kurtuluş Savaşının zaferle sonuçlandırılmasında Milliyetçilik etkili olmuştur.
Cumhuriyetin ilk yılarında gerçekleşen, aşar vergisinin kaldırılması+kooperatifçiliğin özendirilmesi+ucuz kredi verilmesi+makine kullanımının özendirilmesi, tarımsal alanda yapılan iyileştirmelerdir.
Atatürk’ün devletçilik anlayışının, kapitülasyonların kaldırılması ile ilgisi yoktur.
Sevr antlaşmasının imzalanmasıyla, Osmanlı Devleti fiilen sona ermiştir.
M. Kemal’e Başkomutanlık unvanı Sakarya Meydan Muharebesi öncesi 1921 yılında TBMM tarafından verilmiştir.
İtalyanların Anadolu’yu terk etmeleri siyasi bir zafer değil, savaşın bir sonucudur.
M. Kemal döneminde yabancı okulların çalışmalarının bir esasa bağlanarak uyacakları statüyü Lozan Barış Antlaşması belirlemiştir.
Eğitim ve kültür alanında yapılan ilk inkılâp Tevhidi-i tedrisat’tır. (Öğretimin Birleştirilmesi)
M. Kemal’in naaşı Etnografya müzesinden 1953 yılında Anıtkabir’e nakledilmiştir.
M. Kemal’in Nutuk adlı eseri 1919–1927 yılları arasını anlatmaktadır.
Atatürk ilkeleri ilk kez 1937 yılında yapılan değişiklikle 1924 anayasasında yer almıştır.
İlk Meclis (TBMM), Meclis-i Mebusanın kapatılması sonucunda toplanmıştır.
Güney sınırı›Fransa-Ankara Ant.1921
Cumhuriyet döneminde kurulan ilk siyasi parti Cumhuriyet Halk Fırkasıdır. (İlk adı Halk Fırkası idi.)
Türk inkılâbına karşı yapılan ilk isyan, Şeyh Sait isyanıdır.
Sivas Kongresinde tartışmaların odak noktası, manda ve himayenin reddedilmesidir.
Kurtuluş Savaşı’nda silahlı mücadele dönemini Mudanya Ateşkes Antlaşması sona erdirmiştir.
İstiklal Marşının kabulü 12 Mart 1921 dir. İlk okundu savaş II. İnönü savaşıdır.
Çok partili hayata geçişte kurulan ilk muhalefet partisi Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasıdır. Şeyh Sait ayaklanması ile kapatıldı.
Yeni Türk Devletinin sınırları çizilirken, Misak-ı Milli kararları göz önünde bulunduruldu.
TBMM’nin yaptığı ilk antlaşma Gümrü antlaşmasıdır.
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı ordularının savaşmadığı cephe Kuzey Afrika cephesidir.
1.İnönü sonrası› Londra Konferansı ve Moskova Ant.
Tekâlif-i Milliye›Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı’ndan önce
Mudanya Antl.›3 Ekim 1922-Kurtuluş Savaşı’nı bitiren ant. Doğu Trakya ve İstanbul savaşa gerek kalmadan kurtarıldı.
1925.Takriri Sükun çıkarıldı.
Serbest Cumh. Fırkası›1930.Fethi Okyar Menemen Olayı ile kapatıldı.
Musul Sorunu›1926 İngiltere Petrollerin %25 Türkiye’ye sonra para oradaki Türklerin durumu sonuçlanmamış.
Milletler cemiyetine üyelik›1932
Balkan Paktı›1934 Türkiye, Yun, Yugoslavya, Romanya
1930›Yunanistan ile nüfus mübadelesi
1936›Montrö Boğazlar
1937›Sadabat Paktı›İran, Türkiye, Irak, Afganistan
2 Eylül 1938›Hatay Devleti
30 Haziran 1939 Türkiye’ye katıldı. Atatürk’ün sağlığında değil.
Sevr ile yararlı cemiyetler direnişe başladı
Halkın yönetimi›Cumhuriyetçilik
Sosyal hukuk devleti›Halkçılık
Kurtuluş Savaşı başarısı›Milliyetçilik
İnanç hürriyeti›Laiklik
Ekonomik konuda devlet›Devletçilik
Kurumların çağdaş değişimi›İnkılapçılk
Mondros Ant. sırasında›Vahdettin tahtta
İtilaf Devl. Mondros 7. ve 24. maddeye göre işgal edebilecek, ordu dağıtılacak.
İtalya›Antalya, Konya Fransa›Adana, Antep, Maraş
Doğu’da›Ermeni Batı’da › Yunan
7.maddeye dayanılarak ilk işgal Musul’a
Osmanlıyı işgal için yapılan gizli anlaşmalarda Yunanistan yok.
Dr. Esat Paşa›1918 Milli Kongre Cemiyeti. Haksız, yalan yayınlara karşı
Direniş için önce cemiyet sonra kongreler
İzmir’in işgali ile›Silahlı direniş başladı +kongreler başladı+padişah yurdu kurtaramayacağını anladı.
1.Dünya Savaşı sonunda› M.Kemal Yıldırım Orduları Komutanı
Samsun’a gitme amacı›Milli birlik
Amasya Genelgesi ile › Ordu müfettişliği görevine son verildi
Sivas Kongr›Milli kongreler birleşti.
İlk milli irade› Amasya Genelgesi
Milli bağımsızlık ve mücadele, milli egemenlik ilk çağrı› Amasya Gen.
Erzurum Kongr. amacı› Doğu Anadolu güvenliği
Erzurum Kong. önce›M.Kemal istifa etmiş
Misakı Milli ilan›İstanbul işgal
TBMM açılınca egemenlik millete
TBMM ilk askeri zafer›Gümrü Ant. Ermenilerle
TBMM’ye karşı ayaklanmaları önlemek için Hıyanet-i Vataniye Kanunu
Kuvayı Milliye ›Batı Anadolu’da Yunan işgaline karşı kurulur
İlk direniş›Güney cephesi Fransızlara karşı. Hatay Dörtyol
İlk cephe›Batı cephesi
Lozan’a TBMM+İst.Hükümeti beraber çağrılıyor. Bunun üzerine Saltanat kald.
M.Kemal Başkomutan›Sakarya doğusuna ordu çekilince, Kütahya-Eskişehir muh. 1921
Batı cephesinde en uzun savaş Sakarya S.
Kapitülasyonlar Lozan’da kaldırıldı.
Ankara Ant.›Fransa-Sakarya Sav. Sonu
Kars Ant.›Rusya-Sakarya Sav. Sonu
“Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa var” ›Sakarya Savaşı
“İlk hedefiniz Akdeniz’dir” ›B.Taarruz
“Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin kötü giden kaderini yendiniz.”› 2.İnönü
Lozan Ant.›Kurtuluş Savaşı’nı her yönüyle tamamlayan antl.
İngiltere Boğazların güvenliğini Türklere vermek istemiş çünkü Ruslara karşı.
16 Mart 1920› İstanbul’un işgali Osmanlı Devleti son.
Menemen Olayları+Şeyh Sait Ayaklanması çok partili hayata geçişi engelledi.
Laiklik ilkesinin ilk adımı›Saltanatın kaldırılması.
Tevhid-i Tedrisat›Eğitim Birliği
Okuryazar oranını arttırmak için› Millet Mektepleri. 1928
Halkevleri›1932
İtilaf Devl. Boğazları işgal eder› Mondros 7. Maddeye göre
Wilson ilkeleri›Türk egemenliğinde yaşayan başka uluslara kendini yönetme hakkı verir.
M.Kemal’in ilk siyasi kişiliği›Amasya
“Millet işgale karşı birlikte karşı koyacaktır.”›Erzurum Kong.
Sivas Kongr. sonrası› Damat Ferit Paşa hükümeti düşürüldü, Ali Rıza Paşa hükümeti kuruldu.
1919 Meclisi Mebusan’a milletvekili adayı M.Kemal›Erzurum’dan
Sevr Ant.›TBMM tarafından tanınmaz.
Takriri Sükun›Şeyh Sait ve Menemen sonrası
M.Kemal Anafartalar Komutanlığına Albay olarak atanmıştır.Çanakkkale.
Kadınlara seçme ve seçilme hakkı›Halkçılık
M.Kemal tarih sahnesinde› 31 Mart Ayaklanması. Hareket Ordusu Kom.
Osmanlı hükümeti Temsil Heyeti’ni Sivas Kong.sonrası Amasya Görüşmesi ile tanıdı
T.C.yi ilk tanıyan devlet›Sovyetler B.
Kurtuluş Savaşı Aşamaları› Milli birlik+Kongreler+Silahlı Mücadele+Siyasi Sonuç
Hürriyet ve İtilaf Fırkası› İngiliz yanlısı, zararlı cemiyet, meşrutiyette İttihat ve Terakki P.karşı
Kurtuluş Savaşı başlangıcı› 19 Mayıs 1919
TBMM açıldı, Sivas Temsil Heyeti görevi sona erdi.
Türk vatanını parçalayan, yaşama hakkı tanımayan ant.›Sevr
1.TBMM mebusları› Tenasüt grupları, ıslahat grupları, istiklal grupları
Londra Konferansı›1.İnönü sonrası. TBMM katıldı, Türk halkının haklarını dünyaya duyurdu.
Antep, Maraş, Urfa›Kahramanlıklarını Fransa’ya karşı
I.İnönü’den sonra antlaşma yok.
İlk 5 yıllık kalkınma›1934 yılında yürürlüğe girdi.
Brest-Litows ant. ile Rusya 1.Dünya Savaşı’ndan çekildi.1918.
İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne › Vahdettin ve Sadrazam D.Ferit Paşa üye
Mondros Ant.›Vahdettin-Ahmet İzzet Paşa Hükümeti imzalamış.
Misak-ı Milli kararlarını› TBMM almış.
Tanzimat Fermanı›M.Reşit Paşa
M.Kemal ve arkadaşları› Şam.1926. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti
Aşar Vergisi kaldırılması› Köylüye önem, iktisat savaşı tarım yeniliği
1.İnönü siyasi sonucu› TBMM’nin Londra Konferansına çağrılması
Kültürel çatışmaların önlenmesi için›Medreseler kapatıldı.
1.Dünya Savaşı’nda taraf değiştiren ülke›İtalya
1915 Londra Ant. İle İtalya taraf değişt.
1915 Tehcir Yasası ile Doğu Anadolu’daki Ermeniler›Suriye’ye göç
Wilson ilkeleri› Ermeni Devleti’nden söz eden ilk belge
Hınçak+Taşnak Cemiyetleri› Doğu’da Ermeni Devl. Fikrini savunur.
Etnik-i Eterya ›Bizans Dev. diriltmek
31 Mart Vakası› 1909. Volkan Gazetesi, Kıbrıslı Şeyh, 2.Abdülhamit tahttan düştü, Hareket Ordusu bastırdı. M.Kemal komutan.
Temsil Heyeti›Ankara’da Hâkimiyeti Milliye Gazetesi çıkardı.
Felah-ı Vatan Grubu Misakı Milliyi İstanbul Hükümetine kabul ettirdi.
Konya ayaklanması›Düzenli ordunun bastırdığı ilk ayaklanma
Sevr Ant.›10 Ağustos 1920. Damat Ferit Paşa. Osmanlının son antl.
1921 Teşkilatı Esasiye› 1. ve 7. maddeler günümüz Anayasada var.
Fiili savaşı bitiren › Mudanya Ant.1922
2 Mart 1926›Maarif Teşkilatı Kanunu
1924›Tevhid-i Tedrisat
Şapka İnkılâbı›Kastamonu–1925
Soyadı Kanunu›1934
İlk demiryolu›İzmir-Aydın›Fransızlar
İlk 5 yıllık kalkınma planı›1933–1938
2.Dünya Sav. çıkması nedeniyle ikinci 5 yıllık kalkınma planı uygulanamıyor.
Amasya Gen. de ›Kurtuluş Savaşı gerekçesi ve yöntemi var.
Havza Gen.›M.Kemal İzmir işgaline karşı tepkileri arttırmak için yayınladı.
Kapitülasyonlar ilk kez Misakı Milli’de reddedildi.
TBMM İstanbul’un işgalinden sonra toplandı.
Çerkez Ethem düzenli orduya karşı
Lozan’da Sovyetler Boğazlara karşı Türk görüşünü destekledi.
Saltanatın geç kaldırılmasının sebebi Saltanat çevrelerinin desteğini kazanmak
Büyük Taarruz’dan sonra TBMM’ye işbirliği önerdi› İstanbul başkent olsun
Saltanat ve ulusal devlet tartışmaları en çok 1923–1925
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması sonucu›Halifelik dinsel bir sembol oldu.
Kuvayı Milliye’ye son verilip› Cumhuriyet Halk Fırkası kuruldu.
Atatürk dönemindeki barışçıl politika nedeniyle Milletler Cemiyeti’ne ‘Cemiyeti Akvam”a üye olmamız için çağrıda bulunulmuştur. Üye olduk.1932. Hatay’da seçim ve Boğazlar konularında Milletler Cemiyeti söz sahibi.
1918’de Brest-Litowsk Ant.ile›Rusya 1.Dünya Sav.dan çekildi.
Rum ve Ermeni azınlıkları›Wilson Prensiplerini kullanarak, yurdumuzdan pay istediler.
Zararlı Cemiyetler›Mavri Mira-Pontus Rum}Rumlar
Ermeniler›Etnik-i Eterya   Hürriyet ve İtilaf Fırkası›İngiliz yanlısı
İngiliz Muhipleri Cemiyetleri ›Vahdettin ve Damat Ferit Paşa üye
Sulh ve Selameti Osmaniye Fırkası›Damat Ferit Paşa taraftarı
İslam Teali Cemiyeti›Konya çevresinde medreseliler tarafından
Kürt Teali Cemiyeti›Kürdistan kurmak
Yararlı Cemiyetler›Şark Vilayetleri Müdafaai Hukuk Cemiyeti›Ermenilere karşı
Trakya Paşaeli Cemiyeti›Edirne’de Yunanistan’a karşı
İzmir Müdafaai Hukuk Cemiyeti›Daha sonra Reddi İlhak
Klikyalılar Cemiyeti›Adana ve Çukurova’yı savunmak
Trabzon Muhafazai Hukuki Milliye Cemiyeti›Rumlara karşı
Milli Kongre Cemiyeti›Dr.Esat Paşa tarafından İstanbul’da
1918’de Mebusan Meclisi dağıtıldı.
1919›Damat Ferit Paşa hükümeti kuruldu.    *15 Mayıs 1919’da İzmir işgali-Yunanlılar
İzmir’in işgaliyle çatışma dönemi başlamıştır.  *Gazeteci Hasan Tahsin›İzmir-ilk kurşun
Batıda kongreler›Balıkesir, Nazilli, Alaşehir, Edirne
İzmir işgalinden sonra›1919’da Paris Barış Konferansı-Amiral Bristol’un görüşleri
Amasya Genelgesi›Ulusal egemenlik kavramı ilk kez
Vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir
Milletin bağımsızlığını milletin kendi azim ve kararı kurtaracak
Sivas’ta kongre toplanacak
10 Temmuz’da Erzurum’da kurultay toplanacak
İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir.
Erzurum Kongresi–10 Temmuz 1919›Bir hükümetin kurulması fikri ilk kez ortaya atıldı.
Vatan bir bütündür bölünemez, Manda ve himaye kabul edilemez.
Azınlıklara ayrıcalıklar verilemez.
Milli güçleri ve ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
Geçici bir hükümet kurulacaktır.
Mebuslar Meclisi derhal toplanmalıdır.
Sivas Kongresi–4 Eylül 1919›Temsil heyeti oluşturuldu.
Bütün cemiyetler birleştirildi.
Sivas Kongresi sonundaki Ali Galip olayıyla, yenilgiyi kabul eden Damat Ferit Paşa hükümeti istifa etmiştir.
Damat Ferit Paşa hükümetinden sonra›Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur.
Amasya görüşmeleri›Ali Rıza Paşa hükümeti temsilcisi Salih Paşa ile M.Kemal arasında yapıldı.
Amasya Görüşmelerinde›Amasya Genelgesi değil
Müdafaai Hukuk Örgütü hükümetçe tanındı
Mebuslar Meclisi toplandı.
Atatürk Erzurum’dan milletvekili›Son Osmanlı Mebusan Meclisi’ne
27 Aralık 1919›Atatürk Ankara’ya geldi.
28 Ocak 1920›Misak-ı Milli, Mebuslar Meclisinde kabul edildi
16 Mart 1920 ›İstanbul işgal edildi.
İstanbul’un işgali ile Osmanlı Devleti sona ermiş sayılır.
29 Nisan 1920›Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarıldı.
İst.Hükümetinin desteklediği ayaklanmalar›Ahmet Aznavur+Kuvayı İnzibatiye
24 Mayıs 1920›M.Kemal ve arkadaşlarına ölüm cezası verildi.
Kışkırtma Sonucu çıkan ayaklanmalar›Bolu-Düzce, Yozgat, Afyon, Konya, Milli Aşiret, Azınlık ayaklanmaları
Kuvayı Milliye birliklerinin ayaklanmaları›Demirci Mehmet Efe, Çerkez Ethem
TBMM’nin yargılama ve cezalandırma yetkisini İstiklal Mahkemeleri kullandı
20 Ocak 1921›Teşkilatı Esasiye›ilk anayasa-kuvvetler birliği var
18 Haziran 1920›TBMM İstanbul hükümetinin aldığı kararları tanımayacağını açıkladı.
10 Ağustos 1920›Sevr Ant.-İst.hükümeti imzaladı.
Sevr Antlaşması›Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek
Ermenistan ve Kürdistan kurulacak
Yunanistan’a adalar verilecek.
Anlaşma Devletleri yurdu paylaşacak.
Osm.hük.50 binden fazla asker bulundurmayacak.
Azınlıkların hakları tanınacak, azınlıklar istedikleri devletin himayesine girecek
Kapitülasyonlara devam edilecek.
Fransızlar›Güneyde Maraş, Urfa, Antep—Ayrıca Ermenileri örgütlediler
Ankara Antl.ile Suriye sınırı çizildi›Şubat 1921
1878 Berlin Ant.›Kars elimizden çıkmıştı.›3 Aralık 1920 Gümrü Ant. ile geri alındı.
İlk Kuvayı Milliye Cephesi 28 Mayıs 1919›Ayvalık
Servi TBMM’ye kabul ettirmek için 1.İnönü Savaşı başladı.
1.İnönü›Düzenli ordu birliklerinin ve Ulusal Kurtuluş Savaşının batıdaki ilk zaferi
Londra Konferansıyla Ankara hükümeti siyasal alanda tanındı.
İlk kez bir büyük devlet TBMM’yi tanıdı›Moskova Ant.16 Mart 1921
2.İnönü sonucunda İtalya Anadolu’daki askerlerini geri çekmeye başladı.
5 Ağustos 1921›Başkomutanlık unvanı
19 Eylül 1921›Sakarya’dan sonra Mareşallik ve Gazilik unvanı
Unvanları veren ›TBMM
3 Ekim 1922 yılında Mudanya Ateşkes Ant.›
Bu ant. savaşı bitirdi.   İst.ve Doğu Trakya savaşılmadan alındı
İngiltere ve Yunanistan’da yönetimler değişti.
Sevr + Mondros›Osmanlı hük. imzaladı.
Lozan’a İst.hükümetinin çağrılması Saltanatın kaldırılmasına neden oldu.1 Kasım 1922
Lozan’da›sınırlar+kapitülasyonlar+azınlıklar+borçlar+boğazlar görüşüldü
1926’da Türk Medeni Kanunu kabulü ile azınlıklar rahatladı.
6 Ekim 1923›Türk orduları İstanbul’a geldi.
T.C.nin oluşumunun ilk temel adımı›TBMM
TBMM+Teşkilatı Esasi+Saltanat+Cumhuriyet›T.C.nin oluşumu
Yurdun düşman işgalinden kurtulması için Atatürk Saltanatı kaldırmayı erteledi.
Türk halkının ulusal bilince ve ulusal egemenlik bilincine ulaşmış olması›Saltanatın kaldırılmasını kolaylaştırmıştır.
Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyet›Halk Fırkası
20 Nisan 1924›Yeni anayasa›güçler birliği ilkesine devam›1961 ‘e kadar devam
Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası›Şeyh Sait Ayk.(13 Şubat 1925)›Takriri Sükun Yasası
Serbest Cumhuriyet Fırkası›Fethi Okyar›12 Ağustos 1930›Menemen ile kapatıldı
**********
Laiklik ilkesi›Saltanat kaldırılması+halifeliğin kaldırılması+Şeriye ve Evkaf +Tevhidi
Tedrisat+Medeni Kanun+8 Nisan 1924 Şeriat Mhk. kaldırılması+1925’te
tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması, tarikatlara son+10 Nisan 1928
Devletin dini İslam’dır ibaresinin çıkarılması+1937 yılında da Laiklik
İlkesinin Anayasaya girmesi
Eğitim Kültür Alanında İnkılâplar›Tevhidi Tedrisat+Medreselerin kapatılması+yabancı okullar+28 Üylül 1928 Uluslarası rakamlar+1 Kasım 1928 Türk harfleri+15 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumu+12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumu

Toplumsal Alanda İnkılâplar›1925 Fes yerine şapka+1926 Miladi Takvim, saat+1931 ağırlık ve uzunluk ölçüleri+1934 Soyadı kanunu, ağa, bey, paşa vb. unvanların kaldırılması

Ekonomik Alanda İnkılâplar›18 Şubat 1923 İzmir İktisat Kong.+Kapitülasyonların kaldırılması 1923+ Aşar Vergisinin kaldırılması 1925+ Kabotaj kanunu 1926+Teşviki Sanayi Kanunu 1927+Devletçilik ilkesinin benimsenmesi 1929+1.Beş Yıllık kalkınma prg.1933
Atatürk ilkelerinin amacı›bağımsızlık içinde çağdaşlaşmak
Atatürkçülük+Kemalizm: Atatürk ilkelerinin yaşama biçimi haline getirilmesi
Cumhuriyet devletimizin temel yapısını ve biçimini belirler.
Milliyetçilik›imparatorluğa+Osmanlılık’a+Ümmetçiliğe karşı
Halkçılık›Cumhuriyetçilik+Milliyetçilik
Laiklik hukuksal bir ilkedir. Devlet düzeninin bütün toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarının dine değil, insan aklının ürünü olan bilime dayanmasıdır.
Devletçilik›Bir ekonomik ilkedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımından sonra benimsenmiş
Devletçilik amacı›sanayileşmek, 1934 yılında 1. 5 yıllık uygulanmaya başladı.
İnkılâpçılık›amaç çağdaşlaşmayı sağlamak. Yenileşme hareketlerinden inkılâpçılık farklıdır.
Ulusal egemenlik›Cumhuriyetçilik
Ulusal birlik ve beraberlik, ülke bütünlüğü›Milliyetçilik
Akılcılık ve bilimsellik›Laiklik
İnsan ve insanlık sevgisi›milliyetçilik ilkesi

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.